Beste klanten vanwege een tekort aan onderdelen accepteren we geen drone reparaties meer. Onze excuses voor het ongemak!
Beste klanten vanwege een tekort aan onderdelen accepteren we geen drone reparaties meer. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene Herstellingsvoorwaarden

1. Enkel de factuur of de aankoopbon gelden als garantiebewijs voor de klant ten aanzien van LaboPLUS Antwerp / Emblema Groug BVBA.

2. De defecte toestellen dienen afgegeven te worden zonder accessoires (hoesjes, simkaarten, geheugenkaarten, etc…) Op uitdrukkelijk verzoek van de klant en voor zover als mogelijk, zullen de in de defecte goederen geblokkeerde voorwerpen aan de klant terugbezorgd worden, voor zover dit op de reparatiebon vermeld word bij afgifte van het apparaat. LaboPLUS Antwerp / Emblema Groug BVBA is in geen enkel geval aansprakelijk voor de toestand waarin de geblokkeerde voorwerpen aan de klant zullen worden terugbezorgd.
3. In geval van schade, diefstal of verlies van de voor herstelling afgegeven goederen, is de gebeurlijke aansprakelijkheid van LaboPLUS Antwerp / Emblema Groug BVBA ten aanzien van de klant in ieder geval beperkt tot de restwaarde van de aankoopprijs van de goederen.
4. LaboPLUS Antwerp / Emblema Groug BVBA kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het (gedeeltelijk of volledig) verlies van de gebruiksmogelijkheden van de goederen ingeval specifieke wisselstukken of accessoires, noodzakelijk voor de herstelling van de goederen, niet meer bij de producent verkrijgbaar zouden zijn.
5. LaboPLUS Antwerp / Emblema Groug BVBA kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het (gedeeltelijk of volledig) verlies van fuctionaliteiten van de goederen ingeval van herstelling na waterschade en/of valschade.
6. Bij de herstelling van elektronische apparaten is het mogelijk dat de gegevens die daarin of daardoor werden opgeslagen beschadigd of verloren gaan. Enkel en alleen de klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bewaring van voormelde gegevens of het herinstalleren ervan, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van LaboPLUS Antwerp / Emblema Groug BVBA in dit verband. LaboPLUS Antwerp / Emblema Groug BVBA heeft geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies of de reproductie van de gegevens, opgeslagen in of door dergelijke elektronische apparaten.
7. De herstelling wordt uitgevoerd binnen de voor de herstellingsopdracht vernoemde termijn. LaboPLUS Antwerp / Emblema Groug BVBA is niet aansprakelijk voor de leveringstermijn van wisselstukken. De klant wordt via een e-mail of telefonische oproep verwittigd van zodra de goederen bij LaboPLUS Antwerp / Emblema Groug BVBA kunnen worden afgehaald. Elke klant beschikt over een termijn van 90 dagen om de herstelde goederen af te halen. Bij overschrijding van deze termijn zullen de goederen, zonder verdere verwittiging van de klant en zonder dat enige schadevergoeding door LaboPLUS Antwerp / Emblema Groug BVBA dient te worden betaald, door LaboPLUS Antwerp / Emblema Groug BVBA milieuvriendelijk worden vernietigd. 8. LaboPLUS Antwerp / Emblema Groug BVBA kan de waterdichtheid van een toestel na herstelling niet meer garanderen.
9. Bij de afhaling van de in herstelling gegeven goederen dient de klant de herstellingsbon en zijn identiteitskaart indien hiervoor wordt gevraagd voor te leggen.
10. LaboPLUS Antwerp / Emblema Groug BVBA behoudt zich het recht voor haar algemene herstellingsvoorwaarden te wijzigen zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
11. Elke meerkost bij een herstelling tot een bedrag van 25,00 € zal uitgevoerd worden zonder dat er een voorafgaand bestek zal opgemaakt worden. In elk ander geval zal, voorafgaandelijk aan de herstelling, aan de klant een bestek worden voorgelegd.
12. Bij herstellingen mits waterschade zal de klant een forfaitaire kost worden aangerekend van 30,00 €. Deze kosten worden niet terugbetaald, ook niet wanneer geen herstelling plaatsvindt.
13. In geval van aanvaarding van het bestek door de klant, dient een voorschot van minimum 25% van het totale bedrag vermeld op het bestek indien er onderdelen specifiek voor de reparatie dienen te worden besteld. De herstelling zal niet worden uigevoerd alvorens het voorschot werd betaald.
14. Op alle herstellingen geldt een waarborg van drie maanden voor zover het eenzelfde defect betreft en dit defect niet veroorzaakt is door een verkeerd gebruik, tenzij andersluidende bepalingen op de factuur of aankoopbon worden vermeld. Deze termijn begint te lopen vanaf het ogenblik dat het product aan de klant werd geleverd.
15. Alle facturen betreffende de herstellingskosten moeten contant betaald worden bij de levering van de herstelde apparaten of bij de ophaling in de winkel. Voor akkoord, Handtekening klant,

Wij werken op afspraak om u onze volledige aandacht te kunnen geven. Voor dringende zaken aarzel niet om ons te bellen.
Wij werken op afspraak om u onze volledige aandacht te kunnen geven. Voor dringende zaken aarzel niet om ons te bellen.
Call Now Button